Voorwaarden & huisregels

December 2020

De ticketvoorwaarden (artikel 1 en 2) zijn van toepassing op iedereen die in het bezit is van een geldige toegangskaart voor ZODIAC de musical.

De huisregels (artikel 3 t/m 11) gelden voor iedereen die zich op het terrein van De Koepel bevindt. Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van de organisatie (Stichting Zodiac in samenwerking met VeldBerg Events) dan wel van de door de organisatie aangewezen bevoegde personen.

 

1. Tickets

A.  De eenmaal gekochte toegangskaart kan niet worden teruggegeven. Het ticket kan wel door iemand anders worden gebruikt (met inachtneming van de mogelijk nog actieve covid-restricties dat alleen personen uit 1 huishouden of sociale eenheid naast elkaar kunnen zitten).

B.  De eenmaal gekochte toegangskaart kan op verzoek van de bezoeker voor 10.00 uur op de dag van de voorstelling worden omgewisseld voor een andere plek, rang of voorstellingsdatum van ZODIAC de musical. Organisator brengt hiervoor €3,50 servicekosten per transactie in rekening. Verzoek hiertoe kan gedaan worden bij Eventim via telefoonnummer 0900-500 1353 (lokaal tarief) of tijdens openingstijden bij de Kassa in De Koepel (vanaf 1 uur voorafgaand aan elke voorstelling).

C.  Indien een voorstelling niet doorgaat, blijven de toegangskaarten geldig voor een vervangende datum. Bezoekers worden via email tijdig bericht over de verhindering en vervangende datum.

D.  Wanneer de toegangskaarthouder verhinderd is op die vervangende datum (artikel c.) kan de toegangskaart kosteloos omgewisseld worden voor een voorstelling op een andere datum.

 

2.    Tickets en covid-19

A.  Indien bezoek aan de voorstelling vanwege covid-klachten niet mogelijk is, dient bezoeker voor 10.00 uur op de dag van de voorstelling persoonlijk contact op te nemen met de organisatie via het service telefoonnummer van Eventim 0900-500 1353 (lokaal tarief). De toegangskaart wordt in overleg omgezet naar een andere voorstellingsdatum van ZODIAC de musical, hiervoor wordt enkel €3,50 aan servicekosten per transactie in rekening gebracht.

B.  Indien een voorstelling vanwege covid-maatregelen geen doorgang kan vinden, worden bezoekers via email tijdig daarover bericht. Bezoeker ontvangt kosteloos een voucher ter waarde van zijn/haar gekochte toegangskaart(en). Meer informatie over de voucher volgt dan per e-mail. De voucher blijft 1 jaar geldig en is bij Eventim of de Kassa in De Koepel inwisselbaar voor een toegangskaart voor alle voorstellingen van ZODIAC de musical. De voucher is niet overdraagbaar aan derden en vervalt nadat de laatste voorstelling van ZODIAC de musical heeft plaatsgevonden.

C.  Indien voorstellingen vanwege Covid-19 geheel niet (meer) kunnen plaatsvinden, worden bezoekers en voucherhouders daarover via email bericht. Op het eerste restitutieverzoek van bezoeker en/of voucherhouder zal de organisatie een bevestiging per email zenden en zorgdragen voor terugstorten van het aankoopbedrag binnen 6 weken, op het bij de organisatie bekende rekeningnummer.

 

3.    Parkeren

A.  Bezoekers dienen hun auto uitsluitend op de daartoe bestemde locaties in de omgeving te parkeren, waaronder het naastgelegen Chasséveld en parkeergarage het Turfschip.

B.  Het is niet toegestaan te parkeren op het terrein van De Koepel; bezoekers riskeren dat hun auto wordt weggesleept. Kosten hiervan zijn voor rekening van bezoekers.

 

4. Toegang tot De Koepel complex

A.  Toegang tot De Koepel complex is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig Afhankelijk van de bijeenkomst of activiteit kan dit bestaan uit een entreekaart voor voorstelling, diner of lunch, rondleiding, vermelding op gastenlijst, uitnodiging, etc.

B.  Bezoekers zijn verplicht zich op verzoek te legitimeren met geldige ID

C.  Het is niet toegestaan gebouw(delen) of zalen die geen deel uitmaken van evenement, bijeenkomst of activiteit, of die niet toegankelijk zijn voor bezoekers te

 

5.    Toegang tot De Koepel

A.  Zolang de covid-maatregelen van kracht zijn dienen bezoekers zich te houden aan 1,5 meter afstand tot andere personen en de instructies van medewerkers hieromtrent op te volgen.

B.  Bezoekers dienen zich te houden aan de looproute die overeenkomt met de entree en tribune vermeld op hun toegangskaart.

C.  Bezoekers dienen zich voor het nuttigen van een consumptie te houden aan de looproute van en naar het horeca-uitgiftepunt overeenkomstig de tribune van hun toegangskaart.

D.  Bezoekers dienen voorafgaand aan hun bezoek kennis te nemen van de FAQ’s ten aanzien van covid-gerelateerde vragen op de website.

E.  Het is niet toegestaan de volgende zaken en goederen mee naar binnen te nemen:

Etens- en drinkwaren;
Gevaarlijke voorwerpen, waaronder, messen, glas- en/of blik, wapens;
(Soft/hard) drugs en alcohol;
Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
Skeelers, steps, fietsen, skates, skateboards, ;
(Huis)dieren, met uitzondering van een geleidehond;
Professionele foto-, video- en audio opnameapparatuur;
Alle overige zaken die naar het uitsluitende oordeel van de en door de directie van de organisatie aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare.

F.  Het is niet toegestaan paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te

G.  Het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan de organisatie en door de organisatie geselecteerde andere organisaties.

H.  Afval waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde

I.  Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt.

 

6. Foto-, video-, geluids- en andere opnamen

A.  Het maken van foto- video- of geluidsopnamen tijdens de voorstelling is niet toegestaan.

B.  De organisatie is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door de organisatie voor eigen doeleinden worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

 

7. Wettelijke voorschriften

A.  Roken, incl. E-smoking, is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven

B.  Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en op het terrein van De Koepel.

 

8. Beveiliging/calamiteiten

A.  De organisatie hanteert 24-uurs camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden/opnamen aan derden, waaronder justitie, ter beschikking

B.  Bezoekers die zich in of op het terrein van terrein van De Koepel bevinden, dienen zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten

C.  Indien hiertoe noodzaak bestaat, is Organisator gerechtigd het gehele terrein te

D.  Organisator verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming

 

9. Schadevergoeding

Het bezoeken van het terrein van De Koepel geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

 

10. Respect voor de buurt

A.  Bezoekers aan het terrein van De Koepel worden verzocht rekening te houden met de omgeving:

B.  Niet “wild” te parkeren maar gebruik te maken van de daartoe aangewezen parkeermogelijkheden.

C.  Niet “wild” te plassen maar gebruik te maken van de aanwezige sanitaire

D.  De eigendommen en de nachtrust van de buurtbewoners te

E.  Geen zwerfvuil in en rond het terrein van De Koepel achter te laten maar afval te deponeren in de daartoe op en rond het terrein van Terrein van De Koepel aanwezige

F.  Aanwijzingen van door de organisatie aangestelde medewerkers (beveiligers, buitenportieren en parkeerwachters) op te volgen.

 

11. Ontzegging toegang, verwijdering en boete

A.  De medewerkers van de organisatie of de door de directie van de organisatie aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan het huisreglement houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of van het terrein van De Koepel te verwijderen.

B.  Geconstateerde strafbare feiten worden altijd direct bij de politie gemeld. De door de directie van de organisatie aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende perso(o)n(en) over te dragen aan de

ZODIAC de musical wordt mede mogelijk gemaakt door: